CentOS 6.7百度云下载

  CentOS 6.7百度云下载,包含“CentOS 6.7 64位”和“CentOS 6.7 32位”。(爱E族:aiezu.com)具体的文件如下:

1、CentOS 6.7 64位ISO文件:

  • CentOS-6.7-x86_64-bin-DVD1.iso(64位DVD版标准版)
  • CentOS-6.7-x86_64-bin-DVD2.iso
  • CentOS-6.7-x86_64-minimal.iso(64位精简版)
  • CentOS-6.7-x86_64-netinstall.iso(64位网络安装版)
 

2、CentOS 6.7 32位ISO文件:

  • CentOS-6.7-i386-bin-DVD1.iso(32位DVD版标准版)
  • CentOS-6.7-i386-bin-DVD2.iso
  • CentOS-6.7-i386-minimal.iso(32位精简版)
  • CentOS-6.7-i386-netinstall.iso(32位网络安装版)

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x百度云下载地址一:CentOS 6.7安装包百度云下载(爱E族:aiezu.com)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

0 个评论

要回复文章请先登录注册