PHP array_diff_ukey 函数

一、函数功能:
 计算出第一个数组与其他数组的键名差集(只考虑键名,不考虑键值,对键名的比较使用自定义函数)。比较两到多个数组,找出第一个数组中不包含在其他任何数组中的键名,返回键名及其对应的值组成的数组。PHP 5.1开始才支持此函数。关于计算数组差集系列函数的区别请参考页面:PHP数组计算差集系列函数的区别
 
二、函数语法:
array array_diff_ukey ( $array1, $array2 [, $...], $user_key_compare_func)
 
三、函数参数:
参数名描述
$array1参与比较的第一个数组;
$array2参与比较的第二个数组;
...参与比较的更多数组;
$user_key_compare_func用户自定义回调函数,用来比较键名。如果认为第一个键名小于,等于,或大于第二个键名时必须分别返回一个小于零,等于零,或大于零的整数。
 
四、返回值:
返回第一个数组中不包含在其他任何数组中的键名及其对应的值组成的数组。

五、用法举例:
1、array_diff_ukey 函数工作流程解析:
<?php
function user_key_compare_func($k1, $k2) {
  echo sprintf("%s %s %s\n", $k1, $k2, $k1===$k2 ? 0 : ($k1>$k2?1:-1) ); //debug行
  if ( $k1 === $k2 ) {
    return 0;
  }
  return $k1 > $k2 ? 1 : -1;
}
 
$arr1 = array("a"=>1, "b"=>2, "c"=>3);
$arr2 = array("a" =>'aa', "b"=>2, "d"=>3);
$result = array_diff_ukey($arr1, $arr2, "user_key_compare_func");
print_r($result);
输出:
b a 1 #数组$arr1键名排序去重
c b 1 
b a 1 #数组$arr2键名排序去重
d b 1

a a 0 #键名相等,不会在出现在返回数组中
b a 1
b b 0 #键名相等,不会在出现在返回数组中
c a 1
c b 1
c d -1
Array
(
  [c] => 3
)
 
2、使用类中的自定义函数比较三个数组。
<?php
class user {
  function key_compare($k1, $k2) {
    if ( $k1 === $k2 ) {
      return 0;
    }
    return $k1 > $k2 ? 1 : -1;
  }
}
$arr1 = array("a"=>1, "b"=>2, "c"=>3);
$arr2 = array("a" =>'aa', "d"=>3);
$arr3 = array('c'=>3);
$result = array_diff_ukey($arr1, $arr2, $arr3, array("user", "key_compare"));
print_r($result);
输出:
Array
(
  <strong> => 2
)</strong>

0 个评论

要回复文章请先登录注册